SHF:s behandling av personuppgifter, GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Villkor för medlemskap, registrering, & förtroendeuppdrag i Svenska Hunduppfödarföreningen, SHF.

Som medlem och förtroendevald med mera i SHF godkänner du att SHF sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SHF ska kunna verka i enlighet med SHF:s syfte och mål, vilka framgår av SHF:s stadgar.

Enligt dataskyddsförordningen behöver SHF informera dig som medlem, familjemedlem och förtroendevald etcetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om SHF:s rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap

  • Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter

SHF lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SHF lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SHF:s berättigade intresse som rättslig grund.
Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister.
Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SHF-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen.
Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/familjemedlem/förtroendevald i olika sammanhang.
Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

  • När lagrar vi personuppgifter

SHF lagrar personuppgifter i samband med när du ansöker om medlemskap.
När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

  • Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till din registrering av medlemskapet hos SHF. Du fyller själv i de uppgifter som vi efterfrågar.
De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.
SHF hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig tidigare.
De uppgifter vi behöver är namn och e-postadress.
Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

  • På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation).
De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar.

  • Hur länge lagrar vi personuppgifter

SHF lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SHF:s register. Lagringstiden varierar. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde.
Personuppgifter i styrelseprotokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl.
Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften.
Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna.
Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Undantag vid utgivningsbevis

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis.
Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör och påverkar SHF och dess verksamhet kan denna text behövas revideras. SHF:s verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut.
När förändringar sker som medför att SHF behöver anpassa SHF:s hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering.
Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.

Kontakt med SHF

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SHF.
Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas.
Du har alltid rätt att stoppa SHF:s lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SHF:s intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.
Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan.
Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SHF har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Svenska Hunduppfödarföreningen

sekreterare@svenskahunduppfodarforeningen.se

Tycker du att SHF hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Reviderad: 2023-03-19