Stadgar för Svenska Hunduppfödarföreningen (SHF)

Stadgar fastställda 2022-02-02

Inledning

Svenska Hunduppfödarföreningen är en ideell intresseförening för hunduppfödare med kennel. SHF är som organisation fristående från SKK men följer i allt väsentligt SKK:s målsättning.

§1. Ändamål

Hunduppfödarföreningen ska:

Stödja uppfödarna, främja god uppfödarsed, utbilda nya uppfödare och hjälpa dem hitta mentorer, skapa nätverk samt

främja sammanhållning och gemenskap i kollegial anda genom positiv kommunikation mellan uppfödare, oavsett erfarenhet, tid och kunskap.

Öka kunskapen om SKK, hjälpa yngre in i organisationen och stärka uppfödarens roll inom SKK.

Skapa goda relationer mellan uppfödare och veterinärer, öka kunskapen om hunden i samhället, hjälpa varandra att sprida information om uppfödarens och hundens viktiga roll för alla.

Tillvarata uppfödarnas intressen gentemot SKK och myndigheter. Medlemmarna ska verka i föreningens intressen. Föreningen ska arbeta med att bygga broar mellan SKK och dess uppfödare samt stärka uppfödarens roll inom SKK.

§2. Verksamhet

För att uppnå målen ska föreningen: • Verka för en god utbildning och vidareutbildning av hunduppfödare genom samverkan med SKK vid bl.a. kurser, medverkan i framställning av läromedel och kursprogram m.m. på såväl riks- som regionalplan. • Utgöra remissorgan i frågor som berör hunduppfödning, samt i ärenden som har med uppfödarens verksamhet att göra. • Kontinuerligt föra dialog med SKK i frågor rörande uppfödningsverksamheten.

§3. Medlemskap

Föreningen är öppen för hunduppfödare med kennel och medlem inom SKK/FCI. Medlem kan vara endera helbetalande enskild medlem eller familjemedlem. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften, till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur föreningen eller inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller utesluts ur SKK. Medlem ska följa föreningens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKK:s regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

§4. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i föreningen behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar inom familjen betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte föreningens publikationer men har rösträtt vid årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande enskild medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Föreningens verksamhets – och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§6. Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Dess verkställande och förvaltande organ är föreningens styrelse.

§7. Årsmöte

Moment 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före april månads utgång. Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när föreningens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra årsmöte begärs ska detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 4 veckor före mötet genom meddelande på hemsida, medlemstidning eller på annat

likvärdigt sätt. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Moment 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande av styrelsens vice ordförande. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: • Justering av röstlängden. • Val av ordförande för mötet. • Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. • Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare. • Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av föreningens medlemmar. • Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. • Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse. • Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. • Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen. • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

• A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

• Beslut om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. • Val av två revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 i dessa stadgar.

• Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar • Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14.

• Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 30 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet ge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 16 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. • Mötets avslutande

Moment 3 Röstning

Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt. Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Förfarande vid deltagande via länk till Årsmöte.

Medlem som önskar delta i Svenska Hunduppfödarföreningens årsmöte via länk anmäler detta till sekreteraren med uppgift om email-adress.Kontroll sker mellan sekreteraren och kassören att personen har giltigt medlemskap vid aktuellt årsmöte. Sekreteraren skickar ut ett personligt meddelande till medlemmen med angivande av länk som skall ringas upp av medlemmen vid angivet klockslag vid årsmötet, samt individuellt identitetsnummer/röstnummer som bara kan användas av denna medlem som identifiering samt röstning under mötets gång.För medlemmar som deltar via länk kan röstning ske öppet eller slutet.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fodras enkel majoritet av de angivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuella reservationer mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt eller via e-post för de som deltar digitalt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklarats avslutat.

Moment 4 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 16, övriga ärenden, kan om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till behandling och beslut.

§8. Styrelse

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordföranden samt lägst fyra och högst sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, häften av ledamöterna väljs för två år samt hälften på ett år och på samma sätt för suppleanter. Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar eller, om röstetalet saknas enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i föreningen kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som i förening har rätt att teckna föreningens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande. Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag

• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet • Verkställa av årsmötet fattade beslut. • Ansvara för föreningens tillgångar, arkiv och korrespondens. • Förvalta inkommande bidrag i enlighet med föreningens målsättning. • Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte • Senast 5 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna. • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod. • I övrigt sköta föreningens angelägenheter

§9. Revisorer

Föreningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleant väljs för en tid på ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§10. Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelses sammanträde. Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§11. Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska före februari månads utgång vara överlämnat till styrelsen, som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. För en sådan ändring krävs beslut med kvalificerad majoritet (två tredjedelar av rösterna), eller enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§12. Upphörande av föreningen

För att beslut om upplösning av föreningen ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses föreningen ska föreningens tillgångar överlämnas till SKK för att användas för något ändamål, som hör till den upplösta föreningens verksamhetsområde.