Föreningen är öppen för hunduppfödare med kennel och medlem inom SKK/FCI. Medlem kan vara endera helbetalande enskild medlem eller familjemedlem. Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur föreningen eller inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller utesluts ur SKK. Medlem ska följa föreningens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Som medlem i SHF får du tillgång till följande;

  • Medlemstidning i PDF (4 nr/år)
  • Mentorslistan/mentorskap
  • Tillgång till SHF:s frågebank
  • Ammacentralen
  • Möjlighet att sända in frågor mm

För att läsa mer om hur du blir medlem klicka här