Bildandet av Svenska Hunduppfödarföreningen skedde på initiativ av den numera nedlagda kommittén KUS inom Svenska Kennelklubben. Den 2 februari hölls ett möte på Zoom där föreningen bildades, och förslag till stadgar antogs. Medlemsavgiften fastslogs till 200:- /år, familjemedlem 100:-/år. Medlem måste vara SKK-ansluten uppfödare med kennelnamn. Beslutades att föreningen skulle bjuda in uppfödare att bli medlemmar genom Facebooksida och hemsida. Beslutades att ge ut en tidning digitalt med fyra nummer per år. En interimsstyrelse valdes till första ordinarie årsmöte.

Ordförande
Bengt-Åke Bogren

Vice ordförande
Gertrud Hagström

Sekreterare
My Wendel

Kassör som adjungerad till styrelsen
Nicole Leiringer

Ledamot
Inger Hansson
Annemarie Maeland

Suppleant
Charlotte Laning Vrethammar
Marianne Hansson
Charlott Sandberg

Revisorer
Gunilla Albrigtsen
Karl-Erik Johansson

Valberedning
Per-Inge Johansson sammankallande 1 år
Annelie Damberg Thommy Sundell 2 år

My Wendel utsågs till ansvarig för FB sida och hemsida. ̈ My Wendel har ordnat ett godkänt domännamn www.svenskahunduppfodarforeningen.se

Charlotte Laning Vrethammar utsågs till redaktör för webbtidningen.

Gertrud Hagström har ordnat bankkonto och swish hos Ålems Sparbank.

Föreningen har under året haft tio protokollförda sammanträden, alla via Zoom.

Medlemsantalet var 2022-12-31 393 st medlemmar och 15 st familjemedlemmar

Kassörens rapport redovisas separat

Verksamhet

– Bengt Åke Bogren intervjuades i Hundsport Special om SHF.

– En logga för SHF har tagits fram.

– Kontakt har tagits med Kerstin Norberg som alltid har ansvarat för ”ammacentralen”. Hon vill fortfarande sköta ammacentralen.

– Det har funnits ”blänkare” om SHF i en del länsklubbskataloger.

– SHF har sammanställt en lista/nätverk med mentorer.

– En ”flyer” att dela ut på utställningar och andra arrangemang där uppfödare möts, har tagits fram.

– SKK har initierat ett möte med SHF. Bengt Åke Bogren, Gertrud Hagström & Charlotte Laning Vrethammar deltog via länk.

– Ett första möte har hållits med SKK för att etablera en kontakt till samarbete med framför allt SKK:s kommitté för uppfödar- och kennelkonsulent frågor, UKK.

– Tidningen har getts ut i 2 nummer under 2022. Mycket välarbetad och innehållsrik. Redaktionskommittén har bestått av Charlotte Laning Vrethammar, Melissa Westergård, Susanne Ekstedt, Monika Wahlstedt och Monica Blomberg. Kommittén har haft två möten via Zoom.

– Beslutades att inte ha en monter på Hund 2022 utan i stället dela ut flyers i de andra rasmontrarna, vilket Bengt Åke Bogren ordnade med.

– Årsmötet kommer bli via webb.

Föreningen har anordnat fyra mycket uppskattade webföreläsningar med intressanta ämnen:

-> Först ut var Länsstyrelsen i Skåne som föreläste om lagar och regler för hundhållning och uppfödning.

-> Därefter var det Hilde Nybom, professor i genetik som föreläste om färger och dess nedärvning.

-> Therese Holmqvist höll en mycket intressant föreläsning om den nya konsumentköplagen, och vad som gäller angående försäljning av djur.

-> I december höll Fredrik Bruno från SKK en föreläsning om det visionsarbete som SKK håller på med.

Alla föreläsningar finns som referat i tidningen.

I januari 2023 höll Eva Masthagen från Jordbruksverket en föreläsning angående regler och lagar när det gäller import och export av hundar och sperma.

//

Bengt Åke Bogren
Gertrud Hagström
My Wendel
Inger Hansson
Anne Marie Maeland
Charlott Sandberg
Charlotte Laning Vrethammar
Marianne Hansson